یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۵, ۲۰:۰۷
جستجو
 
Email

 e-mail

چک لیست اعتبار بخشی مراکز و بیمارستانها
خودارزیابی بیمارستانها به منظور ممیزی داخلی اعتبار بخشی
برنامه اعتبار بخشی
مقررات و روند اعتباربخشی