یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۵, ۲۰:۰۶
جستجو
 
Email

 e-mail

معرفی آزمایشگاه رفرانس
سرپرست آزمایشگاه

نام ونام خانوادگی: مسعود گودرزی

فوق لیسانس دررشته قارچ شناسی پزشکی

لیسانس علوم آزمایشگاهی

سوابق اجرایی

سابقه مدیریتی وسرپرستی آزمایشگاه رفرانس به مدت 5سال .

        سابقه همکاری بعنوان کارشناس اداره امورآزمایشگاهها به مدت 6سال

سوابق آموزشی وپژوهشی