سرپرست دفتر امور پرستاری

علی اکبر ویسی رایگانی

عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه ،

مدیر پرستاری دانشگاه ورئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان کرما نشاه

 

تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش  داخلی و جراحی پرستاری و دانشجوی دکتری  تخصصی  پرستاری( PhD)


سوابق

 

سوابق  اجرایی:

 

1-         رئیس دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه درسال1386تا88

2-         رئیس و عضو هیئت مدیره نظام پرستاری کرمانشاه ازسال 1381 تا کنون

3-         رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه88-1387

4-         معاون آمورشی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه از سال 89تا90

5-         معاون اداری مالی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه از سال 90 تا91

6-         عضوشورای عالی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

7-         عضو کمیته ساماندهی آموزش مداوم دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1387تا کنون

8-         عضو شورای توسعه آموزش دانشگاه 1387تا88

9-         عضوشورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386تا88

10-       عضوشورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386تا88

11-       رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه88-1387

12-       عضو کارگروه علمی دانشکده پرستاری ومامایی ازسال 1390تا کنون

13-       عضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی شرکت کنندگان در فراخوان جذب هبات علمی دانشکده پرستاری  ازخرداد1391 تا کنون

14-       عضو کارگروه  تخصصی بهداشت ،درمان،حوادث وسوانح غیرمترقبه استان کرمانشاه از 1391  تاکنون

15-       عضوکمیته بحران وبلای استان کرمانشاه از سال 90تا کنون

 

سوابق آموزشی وپژوهشی:

 

1-مربی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه از 1372

2-عضوهیتعلمی دانشکده پرستاری ومامایی از سال 1381

3- مربی نمونه دانشگده پرستاری در سال1386

4-استاد نمونه سال 1391

5- پرستار نمو نه کشوری در سال 1391

6- دبیر علمی همایش سراسری تروما ومراقبت های پرستاری  کرمانشاه 1383

7- رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه88-1387

8- عضو شورای  های آموزشی وپژوهشی  دانشگاه ازسال1386تا88

9- عضو کمیته های ارتقاء و تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه از سال 1390 تاکنون

10- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی كرمانشاه از سال1387 تا1391

11- عضو شورای های آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه از سال1386 تا1391

12- استا دراهنمای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 7مورد

13-استاد راهنما و مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

14-عضو هیئت تحریریه دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی کرمانشاه

15-عضو هسته آموزش رشته فوریتهای پزشکی

16-عضو مرکز EDO دانشکده پرستاری

17-عضو کمیته علمی همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی 1381

18-عضو کمیته علمی همایش سراسری تروما و مراقبتهای پرستاری 1383

19-عضو کمیته های علمی واجرایی همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در بیماریهای خاص 1384

20-عضو کمیته علمی همایش سراسری پژوهش در آموزش پرستاری و مامایی و پیراپزشکی 1386

21-عضو کمیته علمی  سومین همایش کشوری بیمارستان امروز-فردا 1387

22- عضو کمیته علمی همایش سراسری فوریت های پزشکی 1388

23- عضو کمیته علمی  همایش کشوری بیمارستان امروز-فردا1388

24- عضو کمیته علمی همایش سراسری عفونت های بیمارستانی 1389

25- عضو کمیته علمی همایش سراسری مراقبت های ویژه دانشکده پیراپزشکی 1390

26-عضو کمیته علمی همایش ملی ارتقاء سلامت جوانان 1390

 

داور علمی مجلات: Reviewer

1- داور علمی مشاور علمی فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

2- داور علمی فصلنامه علمی پژوهشی بهبود دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3- داور علمی نشریه علمی پژوهشی  پژوهش توانبخشی در پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

طرحهای تحقیقاتی مصوب

 

1--مقایسه خاصیت ضدعفونی سایدکس ،ساولن و پراکسید هیدروژن بر مقدار و نوع آلودگی لوله های تنفسی دستگاههای تهویه مکانیکی . رمستان 1379

2-بررسی میزان تاثیر آموزش کادر پرستاری ، بر نحوه ثبت و گزارش نویسی پرونده بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه 80-79.درسال81

3-بررسی تأثیر ساکشن لوله تراشه با و بدون نرمال سالین بر شاخصهای فیزیولوژیک تنفسی در بیماران تحت جراحی قلب باز  1388

4-بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در خصوص مراقبت پرستاری ساکشن لوله تراشه در بخشهای ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر کرمانشاه، سال 1389 5-بررسی رابطه بین برخی عوامل خطرزای بیماری عروق کرونر با تعداد عروق گرفتار دربیماران تحت آنژیوگرافی در مرکزاموزشی درمانی امام علی (ع) شهر کرمانشاه سال 1390

6-بررسی میزان تناسب جنسیتی بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمانشاه با کادر درمان و تحلیل جنبه های اخلاقی و شرعی موضوع1389

7-بررسی علل گرایش به مصرف مواد مخدر در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد در استان کرمانشاه در سال 1390

8-بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژبازتابی کف و قوزک پا بر میزان اضطراب آشکار و پنهان بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر1391

9- مقایسه اعتبار پیش گوئی کنندگی چهار معیار تعدیل شده تروما ، نمره شدت آسیب و تروما ، گلاسکو و معیار فور در پیش بینی مرگ بیماران ترومایی بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام در سال 93-1392

10-بررسی ارزش پیش گویی کنندگی و شدت سنجی سه معیار نارسایی متعاقب ارگان،آپاچی 4 و درجه بندی شدت مسمومیت، در پیامد بالینی مسمومین بستری در بخش هایIcu بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال1393- 1392

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی وخارجی

1--مقایسه خاصیت ضدعفونی سایدکس ،ساولن و پراکسید هیدروژن بر مقدار و نوع آلودگی لوله های تنفسی دستگاههای تهویه مکانیکی مجله علمی پژوهشیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاصفهانسالپنجمشماره 4 رمستان 1379

2- عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق های عمل بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه فصلنامه علمی پژوهشی بهبود دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکرمانشاهسالهشتمشمارهاول،بهار 1383

3- بررسی میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل های آموزشی درمانی کرمانشاه در مورد راههای پیشگیری و انتقال عفونتهای ویروسی قابل انتقال از طریق خون سالم 1380. فصلنامه علمی،پژوهشی دانشکده پرستاری کرمانشاه شماره دوم سال 1384

4-مقایسه تاثیر دهانشویه با کلر هگزیدین و مسواک نرم با خمیر دندان بر میزان بروز پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه. فصلنامه دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه 1391

5- بررسی تأثیر ساکشن لوله تراشه با و بدون نرمال سالین بر شاخص های فیزیولوژیک تنفسی دربیماران تحت جراحی قلب باز   ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سال هفدهم، شماره چهارم، تیر 1392

6-بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال شانزدهم، شماره 12 ، اسفند 1392  7- مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی کف و قوزک پا بر میزان اضطراب آشکار بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر.. مجله پرستاری مراقبت ویژه. دوره 6, شماره 4 زمستان 1392

8-تعیین روایی ملاک مقیاس تبعیت از رژیم دارویی موریسکی در بیماران دیابتی نوع دو.مجله علمی پژوهشی توانبخشی در پرستاری بهار 1394

9- علل گرایش به مصرف مواد از دیدگاه مراجع هکنندگان به مراکز ترک اعتیاد استان کرمانشاه. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 2 شماره 2 زمستان 1394 56 - 47

10- Association between apolipoprotein E polymorphism and Alzheimer disese in Tehran,Iran,Neuroscience Letters 375(2005)1-6

11- Determiantion of butyrtlchrlinesterase (BCHE) phenotypes to predict the risk of prolonged apnea in persons receiving succinylcholine in the healthy population of western Iran. clinical Biochemistry 40 (2007) 629-633

12-The angiotensin converting enzyme D allele is an independent risk factor for early onset coronary artery disease. clinical Biochemistry 43 (2010) 1189-1194

13-paraoxonasearg 192 allele is an independent risk factor for three-vessel stenosis of coronary artery disease MolBiol Rep (2011) 38:5421–5428.

14-10-The Causes of Tendency to Drug Use in Referrers to Addiction Treatment Centers of Kermanshah in 2012. Chemical Abstract .2014

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و کنگره ها:

 

1-بررسی مقایسه ای تاثیر مواد ضدعفونی کننده سایدکس ،ساولن و پراکسید هیدروژن بر میزان و نوع آلودگی لوله های تنفسی دستگاههای تهویه مکانیکی ششمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران 1379 اصفهان

2-بررسی مقایسه ای تاثیر مدت زمان اتصال لوله های تنفسی به میزان 3 و 7 و بیشتر از 10 روز به بیماران تحت تهویه مکانیکی بر تعداد آلودگی ایجاد شده در لوله های تنفسی دستگاههای تهویه مکانیکی بخش های ویژه همایشجامعپرستاریومامایی 1380 کرمانشاه

3- شیوه های کنترل عفونت بیمارستانی در اتاق عمل همایشجامعپرستاری 1380 کرمانشاه

4- «اصول آموزش به مددجو» همایش آموزش به مددجو 1381 کرمانشاه

5- «نقش وسایل کمک تنفسی در ایجاد پنومونی بیمارستانی و راههای پیشگیری و کنترل آن». دومین همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی 1381 کرمانشاه

6- «PTSD در سقط جنینی». سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران اسفند 1381

7- «بررسی نحوه عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین در اتاقهای عمل مراکز آموزشی ودرمانی کرمانشاه». همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در جراحی 1382

8- «بررسی میزان شیوع و عوامل مساعد کننده زخم بستر در بیماران بستری در بخش ICU مراکز آموزشی کرمانشاه». همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در جراحی 1382

9- «دیدگاههای نوین در ارتباط با مدت زمان ناشتا بودن قبل از عمل».همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در جراحی 1382

10- «بررسی تاثیر طول مدت اتصال لوله های تنفسی به بیماران تحت تهویه مکانیکی بر مقدار آلودگی ایجاد شده در این لوله ها».همایش مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه 1382

11- «مروری بر پیشگیری از زخم معده ناشی از استرس در بخشهای ویژه جراحی اعصاب».همایش مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه 1382

12- «نقش ترپایا در کاهش عوارض ناشی از تروما». همایش سراسری تروما و مراقبتهای پرستاری 1383

13- «بررسی میزان مرگ و میر بیماران ترومایی بستری در ICU بیمارستان طالقانی کرمانشاه ،در سالهای 83-82 ».همایش سراسری تروما و مراقبتهای پرستاری

14- «بررسی وضعیت سوختگی ناشی از حوادث خانگی در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه در سال 1383». همایش سراسری تروما در مراقبتهای پرستاری 1383 کرمانشاه

15- «راههای کاهش فشار داخل جمجمه (ICP) در بیماران مبتلا به ضربات سر». همایش سراسری تروما در مراقبتهای پرستاری 1383 کرمانشاه

16- « اختلال استرس بعد از تروما (PTSD) در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه همایش سراسری تروما در مراقبتهای پرستاری». 1383 کرمانشاه

17- «تروما در سالمندان». همایش سراسری تروما در مراقبتهای پرستاری 1383 کرمانشاه

18- «بررسی علل تروما در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه در سال 1382». همایش سراسری تروما در مراقبتهای پرستاری 1383 کرمانشاه

19- «بررسی میزان مرگ و میر بیماران ترومایی بستری در بخش ICU بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 83-82 ». پنجمین همایش پرستاری ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران 1383.

 

20- «بررسی تاثیر آموزش گزارش نویسی به کادر پرستاری به نحوه عملکرد آنان در نوشتن گزارش و ثبت پرونده بیماران در مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه». همایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی، کرمانشاه 1383

21- «نقش هرم غذایی انرژی زا در کند کردن پیشرفت بیماری M.S». همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در بیماریهای خاص 1384

22- «تازه های پرستاری در ارتباط با مراقبت از بیماران تحت اشعه درمانی (رادیوتراپی)». همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در بیماریهای خاص 1384

23- «بررسی تاثیر ریتم شبانه روزی بر عملکرد قلبی عروقی و تنفسی ورزشکاران جوان». نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء شده 1385

24- «آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی». پژوهش در آموزش پرستاری،مامایی و پیراپزشکی کرمانشاه 1386

25- «جایگاه فناوری اطلاعات در پرستاری و نیاز به استفاده از آن در پرستاری امروز ایران». پژوهش در آموزش پرستاری،مامایی و پیراپزشکی کرمانشاه 1386

26- «جایگاه حال و آینده فناوری اطلاعات (IT) در بیمارستانهای امروز ایران». سمینار سراسری بیمارستان امروز بیمارستانفرداچالشهایفرارویکرمانشاهدیماه 1386

25-       مقایسه اثر بخشییک روش نوین در مدیریتCPR کلان بیمارستان ها . همایش کشوری توسعه نظام سلامت و انتظارات فراوری. کرمانشاه1387

26-       بررسی میزان آمادگی مقابله با زلزله دانشجویان دانشکده های پرستاری مامایی و پیراپزشکی شهر کرمانشاه در سال1388. همایش سراسری فوریت های پزشکی کرمانشاه1388

27-       ترومایی غیر نافذ فقسه سینه" همایش سراسری فوریتهای پزشکی 1388

28-       بررسی توانمندی های آموزشی و پژوهشی اساتید دانشگاه آزاد در سال 86. دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی شیراز1388

29-       اداره شرایط پر استرس و بحرانی در بخش اورژانس. همایش سراسری فوریت های پزشکی کرمانشاه1388

30-       معیار های کمی تعیین شدت صدمات در بیمارن ترومایی". همایش سراسری فوریتهای پزشکی 1388

31-       مقیاس های کمی سنجش وتعیین شدت آسیب در بیماران ترومایی. همایش سراسری فوریت های پزشکی کرمانشاه1388

32-       بررسی میزان شیوع عفونت های تنفسی و ادراری در بخش مراقبت های ویژه. همایش عفونت های بیمارستانی کرمانشاه1389

33-       بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال1387. همایش عفونت های بیمارستانی کرمانشاه1389

34-       اصول پیشگیری وکنترل عفونت در بخش های مراقبت ویژه. همایش سراسری کنترل عفونت کرمانشاه 1389

35-       بررسی تاثیر دهانشویه با محلول کلر هگزیدین و مسواک نرم اطفال با خمیر دندان حاوی فلوراید بر میزان بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی دربیماران بستری در ICU .همایش سراسری کنترل عفونت کرمانشاه. 1389

36-       نقش حاکمیت بالینی استانداردهای مراقبتی در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری.همایش کشوری توسعه وسلامت کرمانشاه1389

37-       survey of the effect of normal saline use in endotracheal.کنگره بین المللی بیهوشی قلب اصفهان1390

38-       بررسی میزان رعایت رفتارهای بهداشتی دانشجویان پرستاری ، مامایی مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه در سال 1390.همایش کشوری ارتقای سلامت جوانان کر مانشاه 1390

39-       نقش مفهوم تصویر ذهنی از خود در سلامت جوانان. همایش کشوری ارتقای سلامت جوانان کر مانشاه 1390

40-       اختلال خواب در جوانان. همایش کشوری ارتقای سلامت جوانان کر مانشاه 1390

41-       شیوع مصرف سیگار در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان درسال1390. همایش کشوری ارتقای سلامت جوانان کر مانشاه 1390

42-       پیشگیری از خطر زخم های فشاری با استفاده از معیار برادن. همایش کشوری مراقبت های ویژه کرمانشاه 1390

43-       نقش پرستاران در پیشگیری و مراقبت از سندرم دیسترس حاد تنفسی در بیماران بستری در ICU  همایش کشوری مراقبت های ویژه کر مانشاه 1390

44-       استراتژی های پیشگیری و کنترل پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی در بخش های مرافبت ویژهICU . همایش کشوری مراقبت های ویژه کرمانشاه 1390

45-       روند اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی. همایش کشوری مراقبت های ویژه کرمانشاه 1390

46-       نوتوانی بیماران دچار انفارکتوس میوکارد. همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن کرمانشاه 1390

47-       نقش خدمات روان پرستاری در منزل پس از ترخیص از بیمارستان بر وضعیت روانی بیماران. همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن کرمانشاه 1390 

48-       تاثیر ورزش بر بهبود عملکرد و فعالیت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن کرمانشاه 1390 

49-       رویکردهای نوین پرستاری در نارسایی مزمن قلبی. همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن کرمانشاه 1390 

50-       عنوان جایگاه حال و آینده سالمندان در ایران. همایش سراسری سلامت سالمندان 1391

51-       سلامتی در سالمندی. همایش سراسری سلامت سالمندان 1391

52-       بررسی آگاهی نگرش و وضعیت مصرف داروی گیاهی در سالمندان شهر کرمانشاه سال 91. همایش سراسری سلامت سالمندان 1391

53-       چالش های اخلاقی پرستاران در مواجهه با رد درمان. سومین کنگره اخلاق  پرستاری. تهران1393

54-       SCREENING OF BUTYRYL CHOLINESTERASE ( BCHE) GENOTYPEIN ORDER TO EVALUATE THE RISK OF PROLONGED APNEA AFTER SUCCINYLCHOLINE ADMINIS TRATION. Loth Asian pacific conyress of clinical Biochemistry 18-23 september 2004 perth.westernAustrallia

55-       GENO Typing of BUTYPYLCHOLINESTERASE (BCHE) in west IRAN – KERMANSHAH POPULATION. Clinical CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE. Barcelona spain,1-5 June 2003

56-       SCREENING OF BUTYRYL CHOLINESTERASE ( BCHE) GENOTYPEIN ORDER TO EVALUATE THE RISK OF PROLONGED APNEA AFTER SUCCINYLCHOLINE ADMINIS TRATION. Loth Asian pacific conyress of clinical Biochemistry 18-23 september 2004 perth.westernAustrallia

57-       - BUTYRLCHOLINESTERASE K VARIANTS INCREASE THE RISK OF CORONARY ARTERY DISEASE IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS. 8 th Congress of the Eurpean Association for clinical pharmacology and therapeutics 2007- A msterdam.TheNctherlands

58-       ANALYSIS OF ASSOCIA TION BETWEEN BUTYRYLCHOLINES TERASE K VARIANT AND APOLIPOPRO TEIN E GENO TYPES IN ALZHEIMERS DISEASE. 8 th Congress of the Eurpean Association for clinical pharmacology and therapeutics 2007- A msterdam.TheNctherlands

59-       DETERMINATION OF BUTYRYL CHOLINESTERASE PHENOTYPES TO PREDICT THE RISK OF PROLONGED APNEA IN PERSONS RECEINING SUCCINYLCHOLINE IN THE HEALTHY POPULATION OF IRAN. 8 th Congress of the Eurpean Association for clinical pharmacology and therapeutics 2007- A msterdam.TheNctherlands

60-       Association between enzymatic and non - enzymatic antioxidant defense..International congress of biochemistry and molecular biology tehran iran.2009

61-                   the associaion of oxidative stress total antioxidant capacity with chronic kidney disease: a case-control study. . International congress of biochemistry and molecular biology yazd Iran.2013

62-       Transitional Care Models and Self-management in Chronic Diseases. 2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotion. 19-21 May 2015 – Kermanshah, Iran

63-       Preventive Healthcare through Applying Screening Tests in Students. 2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotion. 19-21 May 2015 – Kermanshah, Iran

 

 

تدریس:

 

1-         تدریس دروس تئوری داخلیجراحی جهت دانشجویان پرستاریاتاقعملوفوریتهای پزشکی از سال 1380

2-         تدریس دروس مراقبتهای پرستاری ویژهICU وCCUجهت دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی پرستاری

3-         تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان فوریتهای پرستاری 1378

4-         - تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر سه ماه پرستاری با عنوان مراقبتهای پرستاری درICU1380

5-         تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان I.V درمانی 1379

6-         تدریس در کارگاه آموزشی کمکهای اولیه 1383

7-         تدریس در برنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه ای (4) ویژه داروسازان 1383

8-         تدریس در برنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه ای (4) ویژه داروسازان 1384

9-         تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان اخلاق در پرستاری  آبان1384

10-       تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان مراقبتهای پرستاری در اورژانس مرداد 1384

11-       تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان مراقبتهای پرستاری در درمانهای وریدی مرداد 1384

12-       تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان مراقبتهای پرستاری در اورژانس آذر 1384

13-       تدریس در دوره بازآموزی فوریتهای پرستاری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه 1385

14-       تدریس در برنامه آموزشی مقاله با استرس 1385

15-       تدریس در برنامه آموزشی اصول آموزش به بیمار 1385

16-       تدریس در برنامه آموزشی مراقبتهای پرستاری در سالمندان 1385

17-       تدریس در برنامه کنفرانس یک روزه اکسیژن درمانی و مراقبتهای مربوط به مشکلات حاد تنفسی 1386

18-       تدریس در برنامه کنفرانس یک روزه اختلات آب والکترولیت.. 1387

19-       تدریس در برنامه کنفرانس  یک روزه تروما و مراقبت های پرستاری 1387

20-       تدریس در برنامه کنفرانس تازه ها ی مراقبت های پرستاری دربیماران مغز اعصاب389 1

21-       تدریس در برنامه کنفرانس پرستار وقانون 1389

کارشناسان دفتر امور پرستاری

فرزانه میری

نعمت اله چقازردی

سارا بختیاری

یعقوب حیدری

قباد امینیان

عباس مراد زاده

 

تماس باواحد

تلفاکس          8369203-0831

پست الکترونیک

darman_nursingoffice@kums.ac.ir