معاون درمان

دکتر ساره محمدی

متخصص  قلب و عروق

 

سوابق اجرایی

 

ریاست مرکز آموزشی درمانی امام علی ع

سوابق آموزشی و پژوهشی

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

شرح وظایف معاون درمان