مسئول واحد

بابک عزیزی

بابک عزیزی

PHD حسابداری

سوابق اجرایی

 

Phdحسابداری- فوق لیسانس حسابداری-لیسانس حسابداری

5سال سابقه کاردردادگستری کل کرمانشاه

ازسال 1387الی1389مسئول کارگروه حسابداری تعهدی دانشگاه

عضوکمیته علمی پژوهشی نظام نوین مالی وزارت بهداشت

مربی و مدرس حوزه مالی وزارت بهداشت

مسئول کارگروه بهای تمام شده دانشگاه

مسئول حسابداری معاونت درمان از سال1389-1396

مسئول حسابداری آزمایشگاه مرکزی1396

مسئول کارگروه علمی پژوهشی دارایی های ثابت  دانشگاه از سال1390-1392

4مقاله علمی پژوهشی

1مقاله ISI

دو طرح پژوهشی (تحقیقاتی)

ترجمه و ویرایش نهایی بیانیه GASB34

تماس با واحد

azizi_babak55@yahoo.com

تلفن :8363001-0831