یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۵, ۲۰:۰۹
جستجو
 
شرح وظایف پرسنل پرستاری
ورود به سایت
Email

 e-mail

 

 

 

 

برنامه استراتژیک دفترامورپرستاری درسال1388

ابلاغ دستورالعمل اجرایی کاردانشجویی(قرارداد پرستار دانشجویی)ابلاغ دستورالعمل اجرایی کاردانشجویی(قرارداد پرستار دانشجویی)
آئین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالینآئین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

بخشنامه درخصوص جایگزینی صرفا پرستاران شاغل در بخش های بالینی که از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می نمایند(آئین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین)بخشنامه درخصوص جایگزینی صرفا پرستاران شاغل در بخش های بالینی که از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می نمایند(آئین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین)
 

شرح وظایف کارشناسان
  شرح وظایف کارشناس مسئول امورپرستاری
  شرح وظایف کارشناس نظارت وارزشیابی خدمات پرستاری
  شرح وظایف کارشناس آموزش ضمن خدمت کادرپرستاری
  شرح وظایف کارشناس هماهنگی و نظارت اموراورژانس بیمارستانها