یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۵, ۲۰:۰۳
جستجو
 
Email

 e-mail

قائم مقام معاونت امور درمان و مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

 دکتر شهرام بید هندی                     

رشته تحصیلی :

پست سازمانی:

رتبه سازمانی:

 

سوابق اجرایی

سوابق آموزشی و پژوهشی