آشنایی با دفتر حاکمیت بالینی

مصیب عرفانی


تلفن واحد:8369200-0831

معرفی کار گروه تخصصی حاکمیت بالینی دانشگاه

اعضای کارگروه تخصصی حاکمیت بالینی

·         دکتر بهمن روشنی : معاون اموردرمان

·         دکتر هومن رفیعی سروری : مدیراموردرمان

·      ·         سارا میرزایی : کارشناس حاکمیت بالینی کارشناس محورمدیریت وآموزش کارکنان

·         فرنوش شفاپی : کارشناس اعتباربخشی کارشناس محور تعامل بابیمار وجامعه

·         محسن محمدی : کارشناس اعتباربخشی کارشناس مدیریت نظام اطلاعات (شاخص ها)

·         شیرین گل عنبر زردویی : مسئول واحدفن آوری اطلاعات سلامت کارشناس محور مدیریت نظام اطلاعات (HIS)

·         مهندس ارسلان کرم سیما : مسئول واحدنظارت برامورسرپایی کارشناس محور مدیریت ورهبری

·         یعقوب حیدری : کارشناس ایمنی بیمار- کارشناس مدیریت خطروایمنی بیمار

·         شیوا کاظمی : مسئول دفتر مامایی کارشناس ممیزی وشاخص های بیمارستانهای دوستدار مادر

·         محمد امیری : کارشناس اداره امورآزمایشگاهها کارشناس محور آزمایشگاه مرجع سلامت.

اخبار حاکمیت بالینی