مسلم گلچهرهمهندس مسلم گل چهره 

سرپرست امور اداری معاونت درمان

 

سوابق اجرایی:

بازرس سلامت محیط مرکز بهداشت و بیمارستان

مدیر بحران و نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

رییس مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1 شهرستان صحنه

کارشناس مسئول سلامت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت شهرستان صحنه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

رییس مرکز بهداشت شهرستان صحنه

کارشناس نظارت بر درمان معاونت امور درمان.