معاون درمان

دکتر بهمن روشنی

متخصص  بیهوشی و هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر روشنی

سوابق اجرایی

 

 

ریاست مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

معاونت امور درمان دانشگاه

عضو هیئت علمی دانشگاه

سوابق آموزشی و پژوهشی

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

شرح وظایف معاون درمان