سرپرست دفتر امور پرستاری

عکس آقای پورمیرزا
رضا پور میرزا کلهر

عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

cv آقای پورمیرزا cv انگلیسی

 

کارشناسان دفتر امور پرستاری

فرزانه میری

نعمت اله چقازردی

سارا بختیاری

یعقوب حیدری

قباد امینیان

عباس مراد زاده

 

تماس باواحد

تلفاکس          8369203-0831

پست الکترونیک

darman_nursingoffice@kums.ac.ir