سرپرست

هوشنگ مومنه

روز ملاقات عمومی

یکشنبه هر هفته از ساعت 12-10

تماس با رئیس دفتر

شماره تلفن:

8350034- 0833

 

 دورنگار:

08338360863

آدرس پست الکترونی                              Email: dpt-darman@kums.ac.ir