معاون درمان

دکتر پرویز صوفیوند
فوق تخصص روماتولوژی

شرح وظایف معاون درمان