مسئول واحد

سرکار خانم پریسا حسین زاده

کارشناس ارشد حسابداری

سوابق اجرایی

تماس با واحد

تلفن :8363001-0831