مسئول واحد

بابک عزیزی

بابک عزیز

کارشناس ارشد حسابداری

 

سوابق اجرایی

کارمند دادگستری کل استان کرمانشاه 1385-1388

مسئول حسابداری تعهدی دانشگاه 1389-1390

مربی کشوری حسابداری تعهدی 1389-1391

عضو کمیته علمی پژوهشی  نظام نوین مالی وزارت بهداشت

مسئول کمیته علمی پژوهشی دارایی های ثابت دانشگاه

تماس با واحد

azizi_babak55@yahoo.com

تلفن :8363001-0831