کمیته ترویج زایمان طبیعی

اعضا:

معاون آموزشی

مدیر گروه زنان

مدیر گروه اطفال

مدیر گروه مامایی

مسئول دفتر مامایی