آموزش ضمن خدمت کادرپرستاری

کارشناس مسئول: فرزانه میری

کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی:

سوابق آموزشی و پژوهشی:

شرح وظایف: