سرپرست

روز ملاقات عمومی

یکشنبه هر هفته از ساعت 12-10

تماس با رئیس دفتر

شماره تلفن:

8350034- 0831

8369206-0831

 دورنگار:

 8360863-0831

آدرس پست الکترونی                              Email: dpt-darman@kums.ac.ir