فرم طب سنتی

فرم درخواست فعالیت در حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی

الف)مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ب)سوابق آموزشی(15 امتیاز)
ج)سوابق پژوهشی (در مجموع 25 امتیاز)
د)سوابق درمانی(60 امتیاز)


* = ضروری