قائم مقام معاونت امور درمان و مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

 دکتر مهدی نعلینی                     

رشته تحصیلی :

پست سازمانی:

رتبه سازمانی:

 

سوابق اجرایی


سوابق آموزشی و پژوهشی