معرفی اعضای واحد:

کارشناس مسئول تعالی خدمات بالینی : خانم فرنوش شفاپی دکترای مدیریت منابع انسانی


کارشناس گردشگری سلامت: خانم ویدا خورشیدی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل


کارشناس امور بیمارستان ها: خانم راضیه مرادی کارشناس ارشد پرستاری


کارشناس امور بیمارستان ها: آقای محسن پرنو کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس  : 08338384553

آدرس ایمیل: kums.o.bimarestanha@gmail.com

آدرس: بلوار شهید بهشتی- رو به روی بیمارستان امام علی(ع)- ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- معاونت درمان- طبقه اول- اتاق شماره 121 کد پستی: 6714673159

شرح وظایف واحد:

نظارت و ارزیابی عملکرد جامع بیمارستان بر اساس چک لیست های مربوطه و استانداردهای موجود

ارتباط مستمر با مدیران بیمارستان در جهت رفع مشکلات مربوطه درمراکز تابعه

نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط وانعکاس بخشنامه های وزارتی به مراکز تابعه

ارائه الگوی استاندارد درحیطه  فضای فیزیکی مناسب و فرآیندهای کاری

ارزیابی بیمارستانهای جدیدالتأسیس و توسعه یافته

کنترل و نظارت بر عملکرد مسولین، پرسنل و پزشکان بیمارستان از طریق بازدید محسوس و نامحسوس

معرفی و بکارگیری نیروی طرح اختیاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه

افزایش جذب بیماران بین الملل و ارتقای گردشگری سلامت استان از طریق اعطای مجوز، برگزاری جلسات هماهنگی، دوره های آموزشی و بازآموزی و نظارت مستمر بر مراکز درمانی

شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در تشکیلات بیمارستانی و نظارتی ، آمار و اطلاعات و غیره

انجام مطالعه و بررسی در زمینه تعیین فضاهای درمانی و نوع فعالیت بخشها و تعداد تخت هر بخش در بیمارستانهای جدیدالتأسیس و در حال فعالیت   

 بررسی پیشنهادات ایجاد بیمارستان و افزایش بخش وتخت بیمارستانی و اعلام نظرات کارشناسی به مراجع قانونی ذیصلاح

انجام مطالعات لازم بر روی پیشنهادهای رسیده از بیمارستانها در زمینه توسعه ، حذف و یا تعیین نوع فعالیتهای آنها و تهیه گزارش لازم پیرامون آن