سرپرست

جناب آقای هوشنگ مومنه

روز ملاقات عمومی

دوشنبه ها هر هفته با هماهنگی قبلی

تماس با رئیس دفتر

شماره تلفن:

8350034- 0831

8369206-0831

 دورنگار:

 8360863-0831