آلبوم معاونت درمان

Loading

مکاتبات

رسانه عناوین

گایدلاین

رسانه عناوین

نظارت و اعتباربخشی

5   امور آزمایشگاه   
آموزش های عمومی  آموزش های   عمومی

 

مدیریت بحران

مدیریت بحران

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

 

نظارت بر درمان ترک اعتیاداداره سلامت روان و اعتیاد
پرستاری

پرستاری

مامایی مامایی
تغذیه

 واحد تغذیه

اورژانس

       اورژانس       

It

IT        

 

 

 


تعرفه ها
  
واحد تعالی خدمات بالینی(امور بیمارستان ها)

    تعرفه ها                   واحد تعالی خدمات بالینی

                                     (امور بیمارستان ها)