دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت امور بیمارستان ها / آشنایی بامدیریت امور بیمارستان ها

قائم مقام معاونت امور درمان و مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

 دکتر افشین باقرزاده                

رشته تحصیلی :

پست سازمانی:

رتبه سازمانی:

 

سوابق اجرایی


سوابق آموزشی و پژوهشی