شرح وظایف اداره

 
وظایف اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی استان

 • نظارت وبازرسی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دولتی و خصوصی استان
 • نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص قبل از ازدواج
 • جمع آوری و آنالیز آمار عملکرد آزمایشگاهها واعلام به مراجع ذیصلاح
 • اجرای برنامه های کنترل کیفی آزمایشگاه مرجع سلامت در سطح استان
 • انجام اقدامات اداری به منظور صدور پروانه تاٌسیس ، صلاحیت فنی و جابجائی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی وتشکیل کمیسیون  قانونی ماده 20
 • بررسی پرونده‌های تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی و بازرسی کامل از مکان و تجهیزات آزمایشگاهی طبق ضوابط موجود
 • برگزاری دوره های آموزشی ( نوآموزی ، بازآموزی ) جهت کارکنان فنی آزمایشگاهها
 • کارشناسی خرید تجهیزات آزمایشگاهی جهت مراکز دولتی وابسته به دانشگاه
 • انجام و پیگیری امور مربوط به جابجائی و نقل و انتقال کارکنان آزمایشگاهی
 • پیگیری موارد شکایات آزمایشگاهها از شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و فرآورده های تشخیص  آزمایشگاهی
 • اعمال نظارت مستقیم بر عملکرد آزمایشگاه مرکزی (رفرانس ) کرمانشاه
 •  تهیه و تنظیم گزارش مربوط به تخلفات و شکایات واصله از آزمایشگاههای تشخیص طبی و کارشناسی و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قانونی