دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاون درمان / مدیریت پرستاری / واحد نظارت براورژانس بیمارستانی