کنترل کیفی داخلی

کنترل کیفیت آزمایشات انجام شده در بخشهای مختلف آزمایشگاه مرکزی

کنترل کیفی خارجی

کنترل کیفیت آزمایشات انجام شده در آزمایشگاههای دولتی و خصوصی سطح استان