مسئول واحد

رئیس حسابداری:

سرکار خانم پریسا حسین زاده

کارشناس ارشد مدیریت مالی

کارشناسان:

دریافت و پرداخت:

آقای سجاد رضایی

کارشناس حسابداری

کارپرداز و تدارکات :

آقای هوشنگ مومنه

انباردار :

محمدرضا خزایی

کارشناس رسیدگی به امور قرار دادها :

خانم فیروزه حبیبی

کارشناس امین اموال:

خانم مریم حیدری قلعه

 

سوابق اجرایی

خانم پریسا حسین زاده کارشناس ارشد مدیریت مالی از  1398/4/1 بعنوان رئیس حسابداری در  معاونت درمان مشغول می باشند.

تماس با واحد

تلفن :8363001-0831