دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاون درمان / مدیریت پرستاری / واحدآموزش ضمن خدمت کادرپرستاری

آموزش ضمن خدمت کادرپرستاری

کارشناس مسئول: فرزانه میری

کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی:

سوابق آموزشی و پژوهشی:

شرح وظایف: