رسالت واحد امور بیمارستان ها:
ارتقاء سطح کمی و کیفی، اصلاح و توسعه ساختار فیزیکی استاندارد و استانداردسازی منابع انسانی مراکز درمانی و نقش مشاوره ای فنی و تخصصی در جهت رضایتمندی بیماران با کلیه مدیران محترم مراکز درمانی زیر نظر مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان