سرپرست اداره آزمایشگاهها

 دکتر فرشید رییسی
    


  

کارشناسان اداره


  • مسعود گودرزی ( کارشناس ارشد قارچ شناسی )
  • محمد امیری ( کارشناس علوم آزمایشگاهی )
  • کاوه بیدمشکی( کارشناس علوم آزمایشگاهی )
  • حسین نیازی( کارشناس علوم آزمایشگاهی )
  • حلما پژوهان کیا(کارشناس علوم آزمایشگاهی )

تماس با واحد

تلفن تماس : 8363003
فکس : 8360863 ( دبیرخانه معاونت درمان )
آدرس پست الکترونیک : darman_infolab@kums.ac.ir