سرپرست اداره آزمایشگاهها

 
دکترمحمد رضا سمیعی

    


  

کارشناسان اداره


  • مسعود گودرزی ( کارشناس ارشد قارچ شناسی )
  • محمد امیری ( کارشناس علوم آزمایشگاهی )
  • فریبرز جانانی ( کارشناس مدیریت )
  • کمال فخرالدینی(کارشناس ارشد ویروس شناسی پزشکی)

تماس با واحد

تلفن تماس : 8363003
فکس : 8360863 ( دبیرخانه معاونت درمان )
آدرس پست الکترونیک : darman_infolab@kums.ac.ir