دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی