کارشناس مسئول دفتر

شیوا کاظمی

کارشناس مامایی

سوابق اجرایی و آموزشی

کارشناس آموزش دفتر مامایی دانشگاه

مدرس در دانشکده علمی و کاربردی واحد کشاورزی استان کرمانشاه

انجام یک طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ارائه 30 مقاله تحقیقاتی وارائه درکنگره ها و سمینارهای کشوری و بین المللی

تماس با دفتر

شماره تلفن      8369207-0831

دورنگار            8360863-0831

پست الکترونیک:                darman-midwife@kums.ac.ir