سرپرست واحد

سرپرست واحد: شیرین زردویی گل عنبری

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی

پست سازمانی: کارشناس نظارت بر درمان

رتبه سازمانی: خبره

سابقه فعالیت: 23 سال

سوابق اجرایی ، آموزشی و پژوهشی:

سابقه اجرایی:

-مسئول اصلاح مدارک پزشکی و ایجاد سیستم صحیح بایگانی و کدگذاری(1369)

-مسئول آمار (1372)

-عضو برنامه ریزی و اجرای ایمنسازی کشوری فلج اطفال (1373)

- مسئول آمار و کامپیوتر پایگاه نظام نوین آماری(1375)

-مسئول مدارک پزشکی دانشگاه(1378)

-عضو گروه ارزشیابی مراکز و بیمارستانها(1378)

-عضو شورای مرکزی مدارک پزشکی دانشگاه(1379)

-عضو کمیته اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه(1379)

- عضو کمیته ستاد جمع آوری اطلاعات بیماریهای بیماران بستری(1380)

-عضو کمیته ارزیابی کیفیت و کمیت ثبت اطلاعات بیماران بستری بیمارستانهای کشور(1380)

-عضو کمیته کارشناسی مدیریت پژوهشی(1381)

- سرگروه اجرای طرح تشکیل بانک اطلاعات پزشکان و دندانپزشکان استان(1381)

-همکاری در طراحی و تهیه اولین نشریه آماری دانشگاه(1381)

-عضو کمیته مرگ و میر دانشگاه(1382)

-عضو کمیته برنامه ریزی و اجرای طرح کشوری ثبت سوانح و حوادث مراکز و بیمارستانها

- همکاری در طرح یکپارچه سازی گواهی فوت استاندارد شده

-عضو کمیته کشوری مدارک پزشکی(1391)

-عضو گروه اعتباربخشی دانشگاه(1391)

-سرپرست پروژه طرح ملی داده های بیمارستانی(1391)

-مسئول سامانه آواب(1389)

-سوپروایزر طرح سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان(1391)

-عضو کار گروه تخصصی حاکمیت بالینی(1392)

-عضو دبیرخانه نقشه راه درمان ایران منطقه سه آمایشی کشور(1395)

عضو کمیته خطاهای پزشکی(1395)

سابقه آموزشی و پژوهشی:

سوابق آموزشی:

-تدریس در دوره آموزشی شش ماهه مدارک پزشکی(1368-1369)

- تدریس دردوره آموزشی سه ماهه مدارک پزشکی(1373)

-مربی کارآموزی تخصصی کدگذاری (1369)

-تدریس در دوره های آموزشی آمار بخش بهداشت  از سال 1372تاکنون

-تدریس در دوره های آموزشی مستمر مدارک پزشکی از سال 1382تاکنون

- تدریس در دوره های آموزشی آمار بخش درمان از سال 1384تا کنون

-تدریس در دوره های آموزشی آشنایی با نرم افزار کشوری ADS9

- تدریس مستمر دروس مختلف مدارک پزشکی به کارکنان بخش مدارک پزشکی طی دوره های آموزشی از بدو استخدام تاکنون

-تدریس واحدهای فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی از سال 1393

سوابق پژوهشی:

طرح پژؤوهشی  :

 بررسی کارائی فارغ التحصیلان رشته مدارک پزشکی و علل عدم کارائی آنان در بیمارستانهای شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای کرمانشاه در سال 1381-شماره طرح81002/م 23/10/81 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-(به عنوان همکار طرح)

شماره 137031/3/الف 30/9/81 معاونت توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت

بررسی میزان رضایت شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه در سال 1385-(به عنوان همکار طرح)-شماره طرح286122 سال 1385شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقایسه کیفیت ثبت گواهی های فوت صادره در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه-(به عنوان همکار طرح)

مقایسه تاثیر پرپ روتین و پرپ سه دقیقه ای بر شمارش میکروبی پوست محل تزریق در بی حسی نخاعی -(به عنوان همکار طرح)

ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران بخش مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی درمانی کرمانشاه 1393. شماره طرح93184

بررسی اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی و تعیین همبستگی بین علل اقدام به خودکشی و ویژگیهای دموگرافیک افراد در استان کرمانشاه سال 1393. شماره طرح94341

طرح بازنگری قوانین نگهداری مدارک پزشکی در مرکز بهداشتی درمانی ایران.شماره طرح6523د/26/پ

بررسی علائم اولیه پرفشاری خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال 1393. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی،سال چهارم، شماره سوم، پاییز1394.شماره طرح93144

مقاله پژوهشی:

بررسی میزان رضایت شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه در سال 1385-(به عنوان همکار)

 مقایسه کیفیت ثبت گواهی های فوت صادره در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه-(به عنوان همکار)

میزان گزارش تشخیص های نامناسب علت مرگ و مقایسه آن در گواهی های فوت صادره بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه-(به عنوان همکار)

ارائه مقاله مقایسه تاثیر پرپ روتین و پرپ سه دقیقه ای بر شمارش میکروبی پوست محل تزریق در بی حسی نخاعی -(به عنوان همکار)در ششمین همایش کشوری بیمارستان امروز بیمارستان فردا -عفونت های بیمارستانی، آنتی بیوتیک ها و چالش های پیش رو

ارائه مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از نمودار پابون لاسو طی یک دوره پنج ساله (1387-1391) -(به عنوان همکار) در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

بررسی علائم اولیه پرفشاری خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال 1393. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی،سال چهارم، شماره سوم، پاییز1394. -(به عنوان همکار)

ارائه مقاله بصورت پوستر:

ارائه مقاله بصورت پوستردر همایش سراسری عفونتهای بیمارستانی با عنوان  بار مالی مرتبط با عفونتهای بیمارستانی

ارائه مقاله بصورت پوستر در همایش سراسری سلامت زنان از جنینی تا سالمندی (1385)

ارائه مقاله بصورت پوستر در همایش کشوری ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور بازنگاری استانداردهای ملی اعتباربخشی بخش مدیریت اطلاعات (مدارک پزشکی) در بیمارستان های ایران. شماره 4702/409/د مورخ3/3/94

ارائه مقاله ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران بخش مدارک پزشکی در بیمارستان های آموزشی درمانی کرمانشاه 1393 بصورت پوستر در همایش کشوری ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور

-همکاری در تهیه و چاپ کتاب کارنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1388(بعنوان همکار)-ارائه عملکرد دانشگاه در قالب اطلاعات و آمار مقایسه ای سال 1387و 1388 همکاری در تهیه و چاپ کتاب سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1389(بعنوان همکار) -ارائه عملکرد دانشگاه در قالب اطلاعات و آمار مقایسه ای سال 1388و 1389


سوابق اجرایی و آموزشی

سرپرست واحد: شیرین زردویی گل عنبری

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی

پست سازمانی: کارشناس نظارت بر درمان

رتبه سازمانی: خبره

سابقه فعالیت: 23 سال

سوابق اجرایی ، آموزشی و پژوهشی:

سابقه اجرایی:

-مسئول اصلاح مدارک پزشکی و ایجاد سیستم صحیح بایگانی و کدگذاری(1369)

-مسئول آمار (1372)

-عضو برنامه ریزی و اجرای ایمنسازی کشوری فلج اطفال (1373)

- مسئول آمار و کامپیوتر پایگاه نظام نوین آماری(1375)

-مسئول مدارک پزشکی دانشگاه(1378)

-عضو گروه ارزشیابی مراکز و بیمارستانها(1378)

-عضو شورای مرکزی مدارک پزشکی دانشگاه(1379)

-عضو کمیته اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه(1379)

- عضو کمیته ستاد جمع آوری اطلاعات بیماریهای بیماران بستری(1380)

-عضو کمیته ارزیابی کیفیت و کمیت ثبت اطلاعات بیماران بستری بیمارستانهای کشور(1380)

-عضو کمیته کارشناسی مدیریت پژوهشی(1381)

- سرگروه اجرای طرح تشکیل بانک اطلاعات پزشکان و دندانپزشکان استان(1381)

-همکاری در طراحی و تهیه اولین نشریه آماری دانشگاه(1381)

-عضو کمیته مرگ و میر دانشگاه(1382)

-عضو کمیته برنامه ریزی و اجرای طرح کشوری ثبت سوانح و حوادث مراکز و بیمارستانها

- همکاری در طرح یکپارچه سازی گواهی فوت استاندارد شده

-عضو کمیته کشوری مدارک پزشکی(1391)

-عضو گروه اعتباربخشی دانشگاه(1391)

-سرپرست پروژه طرح ملی داده های بیمارستانی(1391)

-مسئول سامانه آواب(1389)

-سوپروایزر طرح سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان(1391)

-عضو کار گروه تخصصی حاکمیت بالینی(1392)

-عضو دبیرخانه نقشه راه درمان ایران منطقه سه آمایشی کشور(1395)

عضو کمیته خطاهای پزشکی(1395)

سابقه آموزشی و پژوهشی:

سوابق آموزشی:

-تدریس در دوره آموزشی شش ماهه مدارک پزشکی(1368-1369)

- تدریس دردوره آموزشی سه ماهه مدارک پزشکی(1373)

-مربی کارآموزی تخصصی کدگذاری (1369)

-تدریس در دوره های آموزشی آمار بخش بهداشت  از سال 1372تاکنون

-تدریس در دوره های آموزشی مستمر مدارک پزشکی از سال 1382تاکنون

- تدریس در دوره های آموزشی آمار بخش درمان از سال 1384تا کنون

-تدریس در دوره های آموزشی آشنایی با نرم افزار کشوری ADS9

- تدریس مستمر دروس مختلف مدارک پزشکی به کارکنان بخش مدارک پزشکی طی دوره های آموزشی از بدو استخدام تاکنون

-تدریس واحدهای فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی از سال 1393

سوابق پژوهشی:

طرح پژؤوهشی  :

 بررسی کارائی فارغ التحصیلان رشته مدارک پزشکی و علل عدم کارائی آنان در بیمارستانهای شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای کرمانشاه در سال 1381-شماره طرح81002/م 23/10/81 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-(به عنوان همکار طرح)

شماره 137031/3/الف 30/9/81 معاونت توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت

بررسی میزان رضایت شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه در سال 1385-(به عنوان همکار طرح)-شماره طرح286122 سال 1385شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقایسه کیفیت ثبت گواهی های فوت صادره در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه-(به عنوان همکار طرح)

مقایسه تاثیر پرپ روتین و پرپ سه دقیقه ای بر شمارش میکروبی پوست محل تزریق در بی حسی نخاعی -(به عنوان همکار طرح)

ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران بخش مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی درمانی کرمانشاه 1393. شماره طرح93184

بررسی اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی و تعیین همبستگی بین علل اقدام به خودکشی و ویژگیهای دموگرافیک افراد در استان کرمانشاه سال 1393. شماره طرح94341

طرح بازنگری قوانین نگهداری مدارک پزشکی در مرکز بهداشتی درمانی ایران.شماره طرح6523د/26/پ

بررسی علائم اولیه پرفشاری خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال 1393. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی،سال چهارم، شماره سوم، پاییز1394.شماره طرح93144

مقاله پژوهشی:

بررسی میزان رضایت شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه در سال 1385-(به عنوان همکار)

 مقایسه کیفیت ثبت گواهی های فوت صادره در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه-(به عنوان همکار)

میزان گزارش تشخیص های نامناسب علت مرگ و مقایسه آن در گواهی های فوت صادره بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه-(به عنوان همکار)

ارائه مقاله مقایسه تاثیر پرپ روتین و پرپ سه دقیقه ای بر شمارش میکروبی پوست محل تزریق در بی حسی نخاعی -(به عنوان همکار)در ششمین همایش کشوری بیمارستان امروز بیمارستان فردا -عفونت های بیمارستانی، آنتی بیوتیک ها و چالش های پیش رو

ارائه مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از نمودار پابون لاسو طی یک دوره پنج ساله (1387-1391) -(به عنوان همکار) در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

بررسی علائم اولیه پرفشاری خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال 1393. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی،سال چهارم، شماره سوم، پاییز1394. -(به عنوان همکار)

ارائه مقاله بصورت پوستر:

ارائه مقاله بصورت پوستردر همایش سراسری عفونتهای بیمارستانی با عنوان  بار مالی مرتبط با عفونتهای بیمارستانی

ارائه مقاله بصورت پوستر در همایش سراسری سلامت زنان از جنینی تا سالمندی (1385)

ارائه مقاله بصورت پوستر در همایش کشوری ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور بازنگاری استانداردهای ملی اعتباربخشی بخش مدیریت اطلاعات (مدارک پزشکی) در بیمارستان های ایران. شماره 4702/409/د مورخ3/3/94

ارائه مقاله ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران بخش مدارک پزشکی در بیمارستان های آموزشی درمانی کرمانشاه 1393 بصورت پوستر در همایش کشوری ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور

-همکاری در تهیه و چاپ کتاب کارنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1388(بعنوان همکار)-ارائه عملکرد دانشگاه در قالب اطلاعات و آمار مقایسه ای سال 1387و 1388 همکاری در تهیه و چاپ کتاب سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1389(بعنوان همکار) -ارائه عملکرد دانشگاه در قالب اطلاعات و آمار مقایسه ای سال 1388و 1389

تماس باواحد

شماره تلفن:  8358627-0831

آدرس پست الکترونیک:                      darman-amar@kums.ac.ir