آشنایی با واحد تکنولوژی انفورماتیک

سعید امیری

کارشناس کامپیوتر - نرم افزار

 

کارشناس IT معاونت امور درمان

نماینده اداره آمار وفن آواری اطلاعات دانشگاه درساختمان شماره 2

عضو کمیته استقرار دولت الکترونیک

 عضو کمیته HIS  دانشگاه

مسئول امار و فن اوری اطلاعات زیر کارگروه درمان دانشگاه

راهبر اتوماسیون اداری ساختمان شماره 2 دانشگاه

راهبر و مجری طرح سامانه ثبت سکته های قلبی در قطب درمانی غرب کشور

راهبر سامانه دارو و درمان نامه های سفر ریاست جمهوری

طراح و پیاده ساز بانک اطلاعاتی معاونت امور درمان

تماس با واحد

  تماس با واحد

http://vc-trethment.kums.ac.ir/it-fa.html

samiri@kums.ac.ir

   

08318355118