آیین نامه ها و دستورالعمل ها

ایین نامه تاسیس مراکز  پزشکی هسته ای ایین نامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای
ایین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی  درد ایین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی درد
ایین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد ایین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد
ایین نامه تاسیس مراکز امبولانس خصوصی ایین نامه تاسیس مراکز امبولانس خصوصی
آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی
آیین نامه تاسیس آزمایشگاه آیین نامه تاسیس آزمایشگاه
دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندانپزشکی دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندانپزشکی
لیست دارو هاو تجهیزات در مطب لیست دارو هاو تجهیزات در مطب
آیین نامه تاسیس بیمارستان آیین نامه تاسیس بیمارستان
دستورالعمل نحوه اداره بیمارستانهای آموزشی هیأت امنایی و مقررات تمام وقتی پزشکان دستورالعمل نحوه اداره بیمارستانهای آموزشی هیأت امنایی و مقررات تمام وقتی پزشکان
پروانه دایم پروانه دایم
آیین نامه تاسیس دفترمشاوره تغذیه آیین نامه تاسیس دفترمشاوره تغذیه
آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی
آیین نامه تاسیس مرکزپیشگیری وارتقاء آیین نامه تاسیس مرکزپیشگیری وارتقاء سلامت
آیین نامه استاندارد سر نسخه و تابلو های موسسات پزشکی آیین نامه استاندارد سر نسخه و تابلو های موسسات پزشکی
آیین نامه صدورپروانه اشتغال بکارحرف پزشکی ووابسته به پزشکی آیین نامه صدورپروانه اشتغال بکارحرف پزشکی ووابسته به پزشکی
ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماریهای پوست و مو ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماریهای پوست و مو
ایین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان ایین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان
ایین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل ایین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل
ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی
ایین نامه تاسیس درمانگاه ایین نامه تاسیس درمانگاه
ایین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل ایین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل
ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت
ایین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی ایین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی
ایین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی ایین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی
ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق ایین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق