اهداف و ظایف

اهداف و وظایف:

کمیته های اخلاق بالینی به عنوان نهاد سیاست گذار،ناظر و تصمیم ساز با هدف افزایش میزان رعایت استاندارد های اخلاق حرفه ایی در ارائه خدمات سلامت در محیط های بالینی به ویژه بیمارستان ها تشکیل می شوند.فلسفه وجودی کمیته های اخلاق بالینی،تأمین،حفظ و ارتقاء اعتماد میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت و پاسداری از حقوق بیمار و ارائه کنندگان خدمت و ارتقاء اخلاقسازمانی است.این کمیته ها تلاش میکنند با ترکیبی متنوع،رسالت خود را به صورت همه جانبه به انجام برسانند.

کمیته های اخلاق بالینی در سه سطح مختلف تشکیل می شوند.بالاترین سطح کمیته ها شامل کمیته اخلاق بالینی مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان آموزش پزشکی است که مسوولیت حوزه اخلاق بالینی را بر عهده دارد.سطح دوم شامل کمیته های اخلاق بالینی دانشگاهی مستقر در دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور می باشد که مسوولیت این کمیته ها بیشتر نظارت بر رعایت استاندارد های اخلاقی در محیط های بالینی و بیمارستان های تحت نظر هر دانشگاه/دانشکده و برنامه ریزی برای اجرای سیاست های کمیته ملی اخلاق بالینی است.سومین سطح کمیته های اخلاق بالینی شامل کمیته های اخلاق بالینی مستقر در مراکز ارائه خدمات سلامت به ویژه بیمارستان هاست.

کمیته های اخلاق یکی از ضروری ترین کمیته های بیمارستانی هستند که برای بهبود کیفیت ارائه خدمات از اهمیت های ویژه ایی برخوردارند.کمیته های اخلاق بیمارستانی مسوول بررسی اخلاقی روند ارائه ی خدمات در بیمارستان ها هستند و به منظور اطمینان از تصمیم گیری های شایسته ی بالینی و کمک به بیماران و حرفه های مراقبت سلامتی طراحی شده اند.

 

دستور العمل تشکیل سطح بندی و شرح وظایف کمیته ها اخلاق بالینی

اسامی اعضای کمیته اخلاق بالینی دانشگاه