کمیته ترویج زایمان طبیعی

اعضا:رئیس دانشگاه -معاون درمان-معاون بهداشت-معاون توسعه-معاون آموزش-مشاور امور بانوان

مسئول روابط عمومی-مدیر گروه های زنان-اطفال و نوزادان-بیهوشی-مامایی-مسئول امور مامایی معاونت درمان

  رابط سلامت مادران دانشگاه-مدیرگروه جوانی جمعیت-سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت

کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشت -نماینده بیمارستان های غیردانشگاهی و نماینده روسا بخش زنان بیمارستان های دانشگاهی