فتح اله طرهانی

طرحانی

مدرک تحصیلی:کاردان

پست سازمانی امور اداری

سابقه کار 22 سال

مسئول دفتر  اداری و مالی

مسئول  (خدمات - بایگانی - دبیر خانه - ماشیتپن نویسی - نگهبانی - تاسیسات - نقلیه)