فتح اله طرهانی

طرحانی

مدرک تحصیلی:;کارشناسی ارشد حسابداری - مالی

پست سازمانی :مسئول دفتر

سابقه کار 26سال

مسئول  (خدمات - بایگانی - دبیر خانه - ماشین نویسی - نگهبانی - تاسیسات - نقلیه)