سرپرست واحد

اسکندر کاظمی

کارشناس نظارت بردرمان

 

 

تماس با واحد

شماره تلفن :        8358627-0831

آدرس پست الکترونیک:                 darman_mersad@kums.ac.ir