شرح وظایف واحد تعالی خدمات بالینی

شرح وظایف واحد:

نظارت و ارزیابی عملکرد جامع بیمارستان بر اساس چک لیست های مربوطه و استانداردهای موجود

ارتباط مستمر با مدیران بیمارستان در جهت رفع مشکلات مربوطه درمراکز تابعه

نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط وانعکاس بخشنامه های وزارتی به مراکز تابعه

ارائه الگوی استاندارد درحیطه  فضای فیزیکی مناسب و فرآیندهای کاری

ارزیابی بیمارستانهای جدیدالتأسیس و توسعه یافته

کنترل و نظارت بر عملکرد مسولین، پرسنل و پزشکان بیمارستان از طریق بازدید محسوس و نامحسوس

معرفی و بکارگیری نیروی طرح اختیاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه

افزایش جذب بیماران بین الملل و ارتقای گردشگری سلامت استان از طریق اعطای مجوز، برگزاری جلسات هماهنگی، دوره های آموزشی و بازآموزی و نظارت مستمر بر مراکز درمانی

شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در تشکیلات بیمارستانی و نظارتی ، آمار و اطلاعات و غیره

انجام مطالعه و بررسی در زمینه تعیین فضاهای درمانی و نوع فعالیت بخشها و تعداد تخت هر بخش در بیمارستانهای جدیدالتأسیس و در حال فعالیت   

 بررسی پیشنهادات ایجاد بیمارستان و افزایش بخش وتخت بیمارستانی و اعلام نظرات کارشناسی به مراجع قانونی ذیصلاح

انجام مطالعات لازم بر روی پیشنهادهای رسیده از بیمارستانها در زمینه توسعه ، حذف و یا تعیین نوع فعالیتهای آنها و تهیه گزارش لازم پیرامون آن

معرفی واحد