موارد ابلاغی

 

 

 

   

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دومدستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دوم

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اولدستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اول

ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل)ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل)

گزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدیدگزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدید

زمانبندی اجرای برنامه زمانبندی اجرای برنامه
نسخه دوم تعرفه  های نسبی سلامتنسخه دوم تعرفه های نسبی سلامت

دستورالعمل کارانه 93دستورالعمل کارانه 93

فایل های ارزیابی تحول نظام سلامتفایل های ارزیابی تحول نظام سلامت

دستورالعمل تحول نظام سلامت نگارش 1.0 دستورالعمل تحول نظام سلامت نگارش 1.0

تعرفه دولتی سال 1394تعرفه دولتی سال 1394
مستندات کارانهمستندات کارانه

دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاجدستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج
 

گزارش  مراکز برای بازرسان تحول سلامتگزارش مراکز برای بازرسان تحول سلامت

دستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامت دستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامت

هتلینگ فاز 3هتلینگ فاز 3

 

 

ارزشهای  نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت

تعرفه شرکت های توسعه دهنده HIS در راستای کتاب ارزش های نسبی تعرفه شرکت های توسعه دهنده HIS در راستای کتاب ارزش های نسبی

 

تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393 تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393

 

تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری
 

دستورالعمل صورتحساب متحدالشکل دوم دستورالعمل صورتحساب متحدالشکل دوم
 

نمونه فایل پاور پوینت ارایه گزارش عملکرد اجرای برنامه تحول سلامت نمونه فایل پاور پوینت ارایه گزارش عملکرد اجرای برنامه تحول سلامت
 

دعوت نامه اجلاس روسای دانشگاه دعوت نامه اجلاس روسای دانشگاه
 

ادرس سایت وزارتخانه جهت ورود اطلاعات

 

بسته ی خدمت حداقلی و فرم قرارداد فوق العاده ویژه ماندگاری پزشکان شاغل در مناطق محروم بسته ی خدمت حداقلی و فرم قرارداد فوق العاده ویژه ماندگاری پزشکان شاغل در مناطق محروم

 

باز توزیع اعتبارات برنامه های طرح تحول نظام سلامت باز توزیع اعتبارات برنامه های طرح تحول نظام سلامت
 

درج تشویقی ماندگاری پزشکان در صورتحساب his  بیماران درج تشویقی ماندگاری پزشکان در صورتحساب his بیماران
 

دستورال العمل صورتحساب متحدالشکل بیمارستانی دستورال العمل صورتحساب متحدالشکل بیمارستانی
 

پرداخت کارانه و اضافه کار به کارکنان غیر پزشک پرداخت کارانه و اضافه کار به کارکنان غیر پزشک
 

تشویقی ویژه پزشکان مناطق محروم تشویقی ویژه پزشکان مناطق محروم
 

بسته کیفیت هتلینگ بسته کیفیت هتلینگ
 

تفاهم نامه برنامه تحول سلامت با بیمه تفاهم نامه برنامه تحول سلامت با بیمه
 

دستورالعمل باز توزیع ترویج زایمان طبیعی دستورالعمل باز توزیع ترویج زایمان طبیعی
 

آدرس سایت ثبت خدمات هتلینگ: http://hse.health.gov.ir/Response/Hospital.aspx

 

ارکان برنامه تحول سلامت ارکان برنامه تحول سلامت
 

اطلاعیه شماره 13 اطلاعیه شماره 13
 

اطلاعیه شماره 12 اطلاعیه شماره 12
 

اطلاعیه شماره 11 اطلاعیه شماره 11
 

اطلاعیه شماره 10 اطلاعیه شماره 10
 

اطلاعیه شماره 9 دستورالعمل شماره 9
 

دستورالعمل شماره 8 دستورالعمل شماره 8
 

دستورالعمل شماره 7 دستورالعمل شماره 7
 

دستور العمل شماره 6 دستور العمل شماره 6
 

دستور العمل شماره 5 دستور العمل شماره 5
 

دستور العمل شماره 4 دستور العمل شماره 4