سرپرست واحد

دکتر آزیتا شکوهی

دکترای حرفه ای- پزشک عمومی 

 

 

 

سوابق اجرایی، آموزشی وپژوهشی

 

اهداف واحد در سال 1391

تماس با وحد

شماره تلفن:       8360026-0831

آدرس پست الکترونیک:              darman_sd@kums.ac.ir