واحد نظارت بردرمان سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تماس با ما

دکتر رامین رضایی سرپرست اداره

علیرضا علیخانی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سعید رحمانی کارشناس ارشد روانشناسی

خانم امیریان کارشناس روانشناسی بالینی

خانم جعفری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

تلفن

0831-8369204

فکس

0831-8360863

پست الکترونیک

mmt@kums.ac.ir