آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

 

 

دستورالعمل های واحد فناوری اطلاعات سلامتدستورالعمل های واحد فناوری اطلاعات سلامت

دانلود اطلاعات طرح ملی داده های سلامت

فایل طرح ملی داده های سلامت فایل طرح ملی داده های سلامت

 

اهداف واحد درسال 1388

شرح وظایف

واحد آمار و مدارک پزشکی این معاونت با هدف :

ارتقاء کمی و کیفی بخش مدارک پزشکی کلیه بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مربوط به اداره مدارک پزشکی ، استانداردسازی امور، یکنواخت نمودن نحوه انجام کار ، تولید آمار و اطلاعات عملکرد مراکز تابعه و واحدهای تحت پوشش، نظارت بر نحوه تکمیل آمار ، بررسی  و تصحیح خطاهای آماری موجود در اطلاعات دریافتی و پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح در سطوح مختلف مجموعا با 2 نفر پرسنل به انجام فعالیت می پردازد.

 

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات سلامت

1- نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مربوط به اداره مدارک پزشکی و ارائه راهکارهای مناسب

2- عضویت درتیم ارزشیابی واعتباربخشی  و مشارکت در ارزیابی بیمارستانها درحوزه مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات

3-هماهنگی درجهت استاندارد نمودن فرایندها،تجهیزات،نیروی انسانی،فضای فیزیکی و.....بخش مدارک پزشکی

4-بررسی درخواست بیمارستانها مبنی برامحاءپرونده های قدیمی

5-نیازسنجی وبرگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی مسئولین و کارشناسان مدارک پزشکی .

6- عضویت درکمیته های مرتبط به عنوان رابط معاونت درمان وشرکت درجلسات مربوطه(کمیته آماردانشگاه-کمیته فنی ثبت مرگ دانشگاه کمیته تخصصی مدارک پزشکی و ........

7-مسئولیت سامانه آمارواطلاعات بیمارستانی (آواب) ، بررسی مستمر اطلاعات وآمارثبت شده درسامانه توسط بیمارستانها، اعلام نواقص موجودبه بیمارستانها ورفع ابهامات موجود

8-بررسی کارشناسی در انجام توزیع نیروی طرحی مورد نیاز مراکز تابعه - نیروهای انتقالی استخدامی بررسی تعداد کل موارد پیشنهادی و متقاضی

9-ارائه گزارشهای کارشناسی درزمینه نیاز سنجی ومنابع انسانی و...
10-بررسی ، تحقیق و اعلام نظر کارشناسی و مشاوره در خصوص انواع فعالیتهای بخشهای مدارک پزشکی پاسخ کارشناسی به استعلامها
11-انجام طرحهای تحقیقاتی وساماندهی روشهای کار، تجهیزات ، نیروی انسانی ، فضا و مکان بخشهای مدارک پزشکی ، فرآیند های چرخه بیمار (پذیرش و ترخیص ) در بیمارستانها ایجاد سیستم های بانکهای اطلاعاتی بیماریها و جراحیهاو....
12-تهیه آمارهای رایج عملکرد و فعالیت مراکز تابعه دانشگاه طبق فرمتهای استاندارد کشوری شامل دریافت آمارهای ارسالی ازمراکز ، کنترل ،تصحیح ،جمع بندی ، تجزیه وتحلیل به صورت دوره ای(ماهیانه، فصلی ، شش ماهه ، سالیانه

13-تهیه گزارشات ، نشریات و بولتنهای آماری دردوره های مختلف وارائه آنها به مراجع ذیصلاح (واحدهای مختلف دانشگاه و وزارت متبوع، استانداری و سایر مراجع ذیربط

14-تهیه اطلاعات درمانی مورد نیاز به صورت دوره ای مختلف طبق فرمتهای مورد نیاز بودجه و تشکیلات دانشگاه