سرپرست واحد

دکتر حسین رضا پور

 رتبه دانشگاهی  : داروسازی

 

تماس با واحد

شماره تلفن :  8377734-0831

آدرس پست الکترونیک:      darman_nz@kums.ac.ir