سرپرست واحد

عکس اصلی کرمسیما  ارسلان کرم سیما  

 رتبه دانشگاهی  : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (کارشناس خبره)

وضعیت استخدامی : رسمی

سابقه خدمت: 26 سال

سوابق اجرایی

1- مسئول کمیته مهندسی بهداشت و کمیته آبرسانی جهاد کشاورزی شهرستان پاوه و اورامانات 1368-1366

2- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین 1370-1368

3- قائم مقام و معاون مدیر بیمارستان فارابی تهران 1373-1371

4- قائم مقام و رییس امور اداری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 1376-1374

5- معاون اجرایی و قائم مقام  مرکز بهداشت استان کرمانشاه 1378-1376

6- مدیر مرکز آموزشی درمانی امام خمینی کرمانشاه 1383-1378

7- همزمان قائم مقام معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1382

8- مدیر مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه 1385-1383

9- مدیر مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه1386-1385

10-سرپرست امور عمومی و کارشناس گروه ارزشیابی معاونت درمان دانشگاه 1388-1378

11- مدیر مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه1390 -1388

12-سرپرست اداره نظارت بر درمان سرپایی دانشگاه 1390 تاکنون

13- کارشناس تیم حاکمیت بالینی معاونت درمان در سالهای 1392-1391

14- ارزیاب ارشد تیم اعتبار بخشی دانشگاه در سالهای 1392-1391

سوابق آموزشی و پژوهشی

مربی دوره ارتقائ فرایندهای بیمارستانی

مربی دوره آموزشی پیشگیری ایدز در محیط کار

مربی دوره کارآموزی دانشجویان دانشکده بهداشت

مربی دوره برنامه مدون کارآموزی

مربی آموزشی مراقبت و پیشگیری مراقبت از بیماریها

مربی آموزش طرح ریشه کنی فلج اطفال

مربی آموزش مدیریت استراتژیک مراکز درمانی

تماس با واحد

شماره تلفن :  8377734-0831

آدرس پست الکترونیک:      darman_nz@kums.ac.ir