معرفی آزمایشگاه رفرانس

سرپرست آزمایشگاه

نام ونام خانوادگی: مسعود گودرزی

فوق لیسانس دررشته قارچ شناسی پزشکی

لیسانس علوم آزمایشگاهی

سوابق اجرایی

سابقه مدیریتی وسرپرستی آزمایشگاه رفرانس به مدت 5سال .

        سابقه همکاری بعنوان کارشناس اداره امورآزمایشگاهها به مدت 6سال

سوابق آموزشی وپژوهشی