واحدهای مختلف بخش فنی

 • واحد تشخیص مولکولار سلولار
 • واحدژنتیک
 • واحد مایکوباکتریولوژی
 • واحدبیوشیمی خون
 • واحدبیوشیمی ادرار
 • واحد سرولوژی
 • واحدایمونولوژی
 • واحد هماتولوژی
 • واحدمیکروبیولوژی
 • واحدالکتروفورز
 • واحدهورمون شناسی
 • واحدانگل شناسی