سرپرست واحد

محمود کاظمی

رشته تحصیلی:  مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پست سازمانی:  مسئول دفتر اعتبار بخشی 

سابقه فعالیت: 22 سال

 

 

سوابق اجرایی وآموزشی


تماس با واحد

تلفن:                   8384553-0831

دورنگار:                8360863-0831

پست الکترونیک:                                      darman_evalucenter@kums.ac.ir