سرپرست واحد

طاهره خزایی

رشته تحصیلی:  مدیریت اجرایی

پست سازمانی:  مسئول دفتر اعتبار بخشی 

سابقه فعالیت: 26سال

 

 

سوابق اجرایی وآموزشی


تماس با واحد

تلفن:                   8384553-0831

دورنگار:                8360863-0831

پست الکترونیک:                                      darman_evalucenter@kums.ac.ir