مرور بر فعالیت های گروه گردشگری سلامت

به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف

به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف

به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف و امور مرتبط با گردشگری سلامت مابین معاونت درمان ، مدیریت واحد بیماران بین الملل و مدیریت تحول اداری (واحد کار آفرینی و اشتغال)، معاونت پژوهشی و معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی نظام نامه " توسعه امور مرتبط با گردشگری سلامت" تدوین گردید
به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف
به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف

به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف

به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف و امور مرتبط با گردشگری سلامت مابین معاونت درمان ، مدیریت واحد بیماران بین الملل و مدیریت تحول اداری (واحد کار آفرینی و اشتغال)، معاونت پژوهشی و معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی نظام نامه " توسعه امور مرتبط با گردشگری سلامت" تدوین گردید
به منظور مشارکت فعالان گردشگری سلامت در زمینه تقویت همکاری های درون بخشی و بین المللی در نظام سلامت و در نتیجه افزایش جذب بیماران بین المللبا عنایت به جلسه مورخ 20/10/1402 با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین مصوبات جلسه مورخ 25/10/1402 درخصوص وظایف
برگزاری جلسه گردشگری سلامت در 15م آبان ماه با هدف تعامل بیشتر بین مراکز دارای مجوز و سازمان میراث فرهنگی و شرکت های دارای گواهینامه صلاحیت حرفه ای گردشگری سلامت  در زمینه جذب بیماران بین الملل

برگزاری جلسه گردشگری سلامت در 15م آبان ماه با هدف تعامل بیشتر بین مراکز دارای مجوز و سازمان میراث فرهنگی و شرکت های دارای گواهینامه صلاحیت حرفه ای گردشگری سلامت در زمینه جذب بیماران بین الملل

برگزاری جلسه گردشگری سلامت در 15م آبان ماه با هدف تعامل بیشتر بین مراکز دارای مجوز و سازمان میراث فرهنگی و شرکت های دارای گواهینامه صلاحیت حرفه ای گردشگری سلامت در زمینه جذب بیماران بین الملل
برگزاری جلسه گردشگری سلامت در 15م آبان ماه با هدف تعامل بیشتر بین مراکز دارای مجوز و سازمان میراث فرهنگی و شرکت های دارای گواهینامه صلاحیت حرفه ای گردشگری سلامت  در زمینه جذب بیماران بین الملل
شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – تهران در بهمن 1402 و هماهنگی جهت حضور سه مرکز امام خمینی (ره) امام علی (ع) امام رضا(ع) و تامین غرفه در رویداد مذکور با مساعدت ریاست محترم دانشگاه جهت معرفی ظرفیت های درمانی مراکز دارای گواهینامه  واحد پذیرش

شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – تهران در بهمن 1402 و هماهنگی جهت حضور سه مرکز امام خمینی (ره) امام علی (ع) امام رضا(ع) و تامین غرفه در رویداد مذکور با مساعدت ریاست محترم دانشگاه جهت معرفی ظرفیت های درمانی مراکز دارای گواهینامه واحد پذیرش

شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – تهران در بهمن 1402 و هماهنگی جهت حضور سه مرکز امام خمینی (ره) امام علی (ع) امام رضا(ع) و تامین غرفه در رویداد مذکور با مساعدت ریاست محترم دانشگاه جهت معرفی ظرفیت های درمانی مراکز دارای گواهینامه واحد پذیرش بیماران بین الملل
شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – تهران در بهمن 1402 و هماهنگی جهت حضور سه مرکز امام خمینی (ره) امام علی (ع) امام رضا(ع) و تامین غرفه در رویداد مذکور با مساعدت ریاست محترم دانشگاه جهت معرفی ظرفیت های درمانی مراکز دارای گواهینامه  واحد پذیرش
بازدید سفیر ایران در عراق آقای آل صادق از غرفه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – عراق

بازدید سفیر ایران در عراق آقای آل صادق از غرفه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – عراق

بازدید سفیر ایران در عراق آقای آل صادق از غرفه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – عراق
بازدید سفیر ایران در عراق آقای آل صادق از غرفه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت – عراق