معرفی اعضای واحد:

کارشناس مسئول تعالی خدمات بالینی : خانم فرنوش شفاپی دکترای مدیریت منابع انسانی


کارشناس گردشگری سلامت: خانم ویدا خورشیدی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل


کارشناس امور بیمارستان ها: خانم راضیه مرادی کارشناس ارشد پرستاری


کارشناس امور بیمارستان ها: آقای محسن پرنو کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس  : 08338384553

آدرس ایمیل: kums.o.bimarestanha@gmail.com

آدرس: بلوار شهید بهشتی- رو به روی بیمارستان امام علی(ع)- ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- معاونت درمان- طبقه اول- اتاق شماره 121 کد پستی: 6714673159